Окончателната, завършена, проектна документация включва инвестиционен проект /сбор от проектите на съответните специалности/, документите за собственост, удостверения, становища, заповеди, действащ градоустрвойствен план, виза за проектиране, удостверения и застраховки на проектантите, спецификации, количествени сметки, предварителни доовори с екплоатационните дружества, разрешителни документи. Този набор от документи се подрежда по определен логичен начин и се предоставя на съответната администрация за разглеждане, одобряване и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с предвидените законови срокове.

Начинът на одобряване на инвестиционния проект зависи и от още един фактор – категорията на обекта, която е обвързана с многообразното предназначението на сградите. Ето няколко примера за видове сгради, според начина им на ползване: жилищни, вилни, производствени, обществени сгради, обекти от национално значение, специални обекти (например военни), различни видове инсталации и съоръжения (електрически, хидромелиоративни, транспортни, преносни, електронно съобщителни мрежи, съоръжения за третиране на отпадъци, брегоукрепителни и геозащитни и др.), временни обекти…

В зависимост от характеристиките на строителните обекти, тяхната значимост и предназначение, сложност и рискове при тяхното използване, те се групират в шест категории. Най-общо казано, в първа категория попадат най-отговорните и важни строежи, обекти като бензиностанции, атомни електроцентали, производства с опасни или вредни вещества, автомагистрали, пристанища, глвани преносни мрежи на елетричество, вода, газ, обекти, които крят опасност от взрив, недвижими културни и исторически ценности и др. В следващите категории попадат различни видове обществени обекти в зависимост от тяхната площ и брой посетители, различни видове съоръжения и инсталации, производства. В шеста категория попадат временни преместваеми обекти (например гаражи, павилиони), които не са свързани трайно със земята, определени стопански постройки, монтаж на инсталации и съоръжения, малки басейни и оранжерии, огради с височина до 2,20м, полагане на електрически кабели и такива на електронно-съобщителната мрежа, рекламни табели, елементи на градското обзавеждане, временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити площадки за игра и спортни съоръжения и др.

Одобряване на документацията от администрациите и получаване на разрешение за строеж е част от процедурите, регламентирани от Закона за устройство на територията. Да вземем за пример еднофамилна жилищна сграда, споменат в предишна статия (ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА). Има два начина проектната документация да бъде одобрена. Първият начин е да бъде разгледана от общински експертен съвет и при положително становище, в последствие да бъде издадено разрешение за строеж от главния архитект на общината. Вторият начин е да се изготви предварително доклад за оценка на съответствието от надзорна фирма (която замества ролята на общинския експертен съвет), който се предоставя на главния архитект за съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за строеж. Отказът за издаване на разрешение за строеж е писмен и може да бъде обжалван от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаването му.

Ако гореописната административна процедура завърши с издаване на разрешение за строеж, се обявява в 14-дневен срок и ако не бъде обжалвано, административния акт влиза в сила. С този документ може да започне строителството.

Тази статия има най-общ информативен характер по темата. За повече сведения и подобности е необходимо да се обърнете към специалист, който да ви съдейства и напътства във вашето инвестиционно намерение. Ние можем да ви помогнем да осъществите вашият проект.