Сградите и тяхното предназначение е разнообразно. В зависимост от бъдещата им функция предпроектните проучавания са важни за изработването на първоначална идея, която определя функционалността, етажността, разположението на пространствата, площите, помещенията, обслужването, външния изглед, материалите, транспортния достъп, захранването с ток и вода, газ, производствения процес (ако става дума за промишленост), връзка с другите имоти или обекти, цялостния замисъл на сградите и обслужващите ги съоръженията. Ясното виждане на възложителя за обекта се нарича най-общо задание за проектиране. Въз основа на него се построява първоначалната идея, а взаимодействието между проектанта и възложителя са много ключови за вземането на правилните решения. В последващия етап на проектиране тези идеи ще бъдат разработени по-задълбочено. Проектирането е динамичен процес и много често се налагат изменения и промяна на първоначалните идеи, но основният замисъл остава.

Следва разработването на чертежи, по които може да се изгради бъдещия обект, и те подлежат на одобрявяне от администрациите за получаване на разрешение за строеж.

Проектната документация включва всички необходими документи за сградата, с които възложителят получава разрешение за строеж. Част от тях е инвестиционния проект, по чиито указания ще се построи сградата така, че да отговаря на всички законови изисквания. Той съдържа няколко части: Архитектура, Конструкции, Електрическа, ВиК, ОВК, ЕЕ, Технологична, БП, ПБЗ, ПУСО и др. Всяка част се разработва от отделен специалист, затова взаимната връзка между всички тях е много важна за получаването на качествен инвестиционен проект. Всеки идеен проект или отделни части от него, могат да се разработват в три различни фази. Първата фаза е идеен проект, която обикновено се прилага при спешни срокове за започване на строителството или по други съображения. По време на строителството е задължително изработването на проект в техническа фаза, който се осъществява след одобряването му от администрациите. Съществува и проект в работена фаза, който предоставя работни чертежи и детайли, т.е. подробна информация за строителните конструкции, сглобки, архитектурни детайли и др. с помощта, на които се дава ясна и точна представа за всички елементи на сградата и се улеснява строителният процес.

Проектната документация се изработва в различни проектни части, в зависимост от неговата специфика. Ще използваме за пример нова еднофамилна жилищна сграда. Да предположим, че сградата ще се построи в имот за жилищно застояване, неговите граници и собственост са изяснени, за него има виза за проектиране или действащ градоустройствен план. В такъв случай, за да получите разрешение за строеж е необходимо за нея да се изработят следните проектни части: АРХ – архитектура, СК – строителни конструкции, ВиК (водопровод и канализация), Ел. (електрически инсталации), ОВК (отопление и вентилации), ВП – вертикална планировка на терена, ПБЗ – План за безопасност и здраве, ПБ-Пожарна безопасност, ПУСО – План за управление на отпадъците, ЕЕ- Енергийна ефективност на сградите, Озеленяване. Законът за устройство на територията дава възможност някои от тези проектни части да бъдат по избор на възложителя. В конкретния пример това може да бъде единствено проекта за отопление и вентилация, ако възложителят не предвижда подобно или предвижда например инсталиране на климатици или електрически печки, и тяхното захранване ще се предвиди в част Електрически инсталации.

Когато проектът е за производствен обект или съоръжение, в зависимост от неговите особености, може да се наложи изработката на специфични проектни части, като технология на производството, инсталции за пожарна защита и др.

Дотук става ясно, че проектирането е сложен процес, който изисква много познания, професионален опит, съобразителност и квалификация. Инвестиционното проектиране включва не само изработването на чертежи, а познаване на действащите разпоредби, спецификата на обектите, особеностите на региона, в който ще се застроява, добра работа в екип. Проектирането започва с изясняването на изискванията и предпочитанията на възложителя и продължава с детайлното създаване на проектната част на всеки специалист, съгласно изискванията възложителя и особеностите на обекта. Веднъж създадена архитектурната идея, тя се предоставя на всички останали специалисти, включени в процеса на проектиране, като непрекъсната съвместна работа и координация е задължителна за създаването на качествен продукт. Постоянният обмен на информация и обратна връзка между специалностите гарантира добрите резултати, а именно завършен инвестиционен проект.

Тази статия има най-общ информативен характер по темата. За повече сведения и подобности е необходимо да се обърнете към специалист, който да ви съдейства и напътства във вашето инвестиционно намерение. Ние можем да ви помогнем да осъществите вашият проект.